Privacyverklaring

Privacyverklaring SPARQ

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 september 2018.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

SPARQ BV en SPARQ Balustrades BV (gezamenlijk te noemen SPARQ)

Adres: Innovatielaan 25
Postcode en plaats: 8447 SN Heerenveen
Telefoonnummer: 0513-617073
Email: info@sparqbalustrades.nl

SPARQ verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon maar ook door het sluiten van onderlinge overeenkomsten. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

 • SPARQ verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummers
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer

Doeleinden

 • SPARQ verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact indien noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren of verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het nakomen van onze verplichtingen met betrekking tot met elkaar aangegane overeenkomsten en leveringen;
 • Het verrichten van noodzakelijke administratieve handelingen;
 • Het opmaken, verzenden, verwerken en innen van facturen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief met informatie over onze dienstverlening en producten evenals eventuele wijzigingen of veranderingen daarin;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het verwerken en betalen van facturen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens omdat SPARQ hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • Het periodiek versturen van een nieuwsbrief;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat vooraf afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan SPARQ persoonsgegevens uitwisselen. SPARQ kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden hetgeen middels verwerkersovereenkomsten ook zodanig juridisch bindend is geregeld.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer SPARQ aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Wel kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

SPARQ zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat SPARQ zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft SPARQ passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies

Op de website worden slechts noodzakelijke functionele cookies gebruikt en statistische cookies om door middel van google analytics website statistieken te maken. Door SPARQ worden nadrukkelijk geen tracking cookies gebruikt.

Uw rechten

U heeft het recht om SPARQ een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u SPARQ verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar SPARQ (zie contactgegevens bovenin deze verklaring).

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door SPARQ, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 september 2018.

SPARQ kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.